תנאי שימוש באתר NERD לימודים

כללי:
אתר נרד NERD לימודים (להלן: "האתר") מציע את השירותים והמידע שבאתר בכפוף לתנאים המופיעים להלן. הגולש באתר מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במכללות המופיעות באתר, או בגולשים אחרים. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת אינטרנט ובין באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר.

שליחת פרטים:
באתר מופעלת מערכת לשליחת פניות ("לידים") למוסדות מסוגים שונים, לרבות מוסדות לימודים שונים. הנך מצהיר בזאת כי שליחת הפרטים אל מוסד כלשהו הינה על אחריותך בלבד, והאתר לא יהא אחראי למקרים בהם תוטרד ע"י מפרסם כלשהו. כמו כן, במידה שמפרסם עשה שימוש כלשהוא בפרטיך, לא יהיה האתר אחראי לפעולתו ולתוצאותיה. בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר לקבלת דיוור בין בדואר אלקטרוני, בין בהודעות SMS ו/או בכל אחד מאמצעי התקשורת שמסרת, מהאתר או ממוסדות הלימוד שמופיעים בו. לתשומת ליבך, במידה והמפרסם מינה שלוח לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, הליד מועבר גם לשלוח זה של המפרסם. בנוסף, אם שלחת למפרסם את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הטלפון שלך, כתובת מגורים וכדומה, הנך מסכים בזאת לקבל מהמפרסם חומר פרסומי כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם לך עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלחת לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודותיך ששלחת ביוזמתך.

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

זכויות יוצרים ואחריות משפטית:
אתר נרד NERD לימודים הינו הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בדין. השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. בכל מקרה, אין לעשות שימוש בחומר המוגן ללא ציון מקור המידע ומבלי לשמור על ערכו של התוכן. רק הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר תאפשר שימוש בתוכן האתר. האחריות המשפטית על הפרטים הנוגעים לכל מכללה הינה של המכללה עצמה אשר נתנה את הסכמתה לפרסום התוכן הספציפי אודותיה (מבצעים והנחות, תארים המוכרים ע'י המל'ג וכדומה).

שמירת פרטיות:
אתר נרד NERD לימודים לא מוסר את פרטיך לצד שלישי ללא קבלת הסכמתך המפורשת. יחד עם זאת, גולש השולח פרטיו דרך האתר יהיה מודע לכך כי ייתכן והגוף אליו שלח את פרטיו יעשה שימוש אחר בפרטיו ויעבירם לצד שלישי. האתר אינו צד לפעולות אלו, ומסיר מעצמו את האחריות לכך.

שימוש בפרטים:
מידע אודות הגולשים נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. המידע נאסף ע'י אמצעים טכנולוגיים שונים. לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא אם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.

פרסומים באתר:
כל המידע באתר אודות הגופים המפרסמים בו הוא באחריות אותם גופים עצמם ולא האתר. הגולש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע'י הגופים המפרסמים באתר. המשתמש מצהיר בזו כי האחריות על השימוש בחומר מוטלת על כתפיו בלבד ובאחריותו לבדוק את נכונות הפרסום ועדכנותו. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע שהתוכן שבאתר אינו בבחינת ייעוץ או המלצה משתמעת. למען הסר ספק, הגוף המפרסם עצמו הוא המקור המוחלט והבלעדי לתוכן ולנכונותו, והגולש יבדוק אצלו את נכונות הפרסום. התכנים הנ'ל הינם מסחריים באופיים, והאתר אינו ממליץ או מעודד לרכוש מוצרים או שירותים אלה. למען הסר כל ספר, האתר אינו צד לשום עסקה בין הגולש לבין מכללה כלשהי.

קישורים מהתאר:

באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים באתרים חיצוניים ברשת האינטרנט. האתר אינו מפרסם את התכנים בעמודים אלה ואינו שולט או מבקר אותם. עצם ההפנייה לאותם עמודים ע'י האתר אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם תכנים. האתר אינו  אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים (לינקים) שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

פנייה למפרסמים:
באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות בין גולש לבין הגוף המפרסם באתר. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למכללות או לכל גוף אחר המפרסם באתר, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת התעניינות בלימודים. השולח פניות דרך האתר שלא למטרת התעניינות בלימודים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר מיידית סכום של 2500 ש'ח עבור כל פנייה שנעשתה לצרכי פרסום שירותיו או הצעת שירותיו, זאת ללא צורך מצד בעלי האתר להוכחת נזק שנגרם להם כתוצאה מפעולה זו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין נזקים שגרם.

פיצוי ושיפוי:
הגולש המפר את תנאי השימוש או עושה פעולה כלשהי הפוגעת בבעלי האתר, במפרסמים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר את סכום הפיצוי שידרשו ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לבעלי האתר, אף במקרה שלא נגרם כל נזק. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע את המפר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

על אף האמור לעיל, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדול משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

שירות אישי חינם
תנאי שימוש באתר NERD לימודים
סגור חלון
רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך עם כל התשובות?